Gården Algutstorp

Algutstorp Kött & Potatis drivs av Christian & Mia Olsson med god hjälp av pappa/svärfar Per-Olof och mamma/svärmor Lena. Gården som ligger vackert belägen i Jälmåns dalgång mellan Tranemo och Nittorp består av ca 50 ha åker och betesmark ägd och arrenderad.

På 5 ha sandjord odlas årligen potatis av sorterna Fakse, King Edvard och Gala.

Övrig åker och betesmark nyttjas till foderproduktion företrädesvis gräs till ensilage och bete samt lite spannmål till kraftfoder för uppfödning av ca 60 tjurar och stutar till slakt årligen. Totalt hålls ca 100 djur samtidigt på gården.

Vi är med i och säljer vårt kött delvis under varumärket Sjuhäradskött (www.sjuharadskott.se)

Till gården hör också 152 ha produktiv skogsmark plus en del impediment, Gårdens totala areal är 212 ha.

Sedan våren 2017 är vi också solelproducenter med en total installerad effekt på 37 000 kW som förser både gården och alla bostäder med egen producerad el. Vi täcker hela vår egen konsumtion av el med egen produktion. Givetvis producerar vi mer el än vi förbrukar under sommarhalvåret, då matar vi ut överskottet på nätet så även andra kan få köpa grön el.

 

 

Vi har investerat i nytt djurstall för att kunna hålla fler djur på vinterhalvåret som i sin tur betar våra naturbetesmarker på sommaren och håller landskapet öppet och bevarar den biologiska mångfalden i naturen. Vi har till detta projekt fått stöd från EU:s landsbygdsprogram.

Algutstorps Kött & Potatis